ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.)

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΦΛΩ», ύστερα από την µε ηµεροµηνία 29/11/2018 και αριθμό 40/29-11-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του τοπικού προγράμματος «Τοπικό πρόγραµµα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» με έναν (1) Οικονοµολόγο Π.Ε.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισµένο Φάκελο Συµµετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΦΛΩ στην Φλώρινα, οδός Στ. Δραγούμη αριθµός 26, µέχρι την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 14:00. Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, οδός Στ. Δραγούμη αρ. 26, τηλ. 23850-45745.

 

Διαβάστε την περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε pdf

Διαβάστε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε pdf

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.