ΠΑΑ 2014-2020

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (ΠΑΑ)

 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 (επίσημη έγκριση: C (9170) /11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής) Δημόσιας Δαπάνης ύψους 5,9 δισ. Ευρώ (4,7 δισ. Ευρώ Κοινοτική Συμμετοχή και 1,2 δισ. Ευρώ Εθνική Συμμετοχή), αποτελεί το πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ελλάδας, για την «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου».


Τα σημαντικότερα μέτρα του ΠΑΑ  (ύψος χρηματοδότησης) που θα χορηγηθεί (συνολική δημόσια συνεισφορά) είναι τα εξής:

 • (Μ04) - 1.490 εκατ. € ενίσχυση για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού όπως ιδιωτικές επενδύσεις του πρωτογενή και του αγροδιατροφικού τομέα, κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών (εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο) και μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων
 • (Μ13) - 1.101 εκατ. € ενίσχυση στους γεωργούς που διαχειρίζονται γαίες εντός περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (ορεινές περιοχές και περιοχές με φυσικούς περιορισμούς).
 • (Μ11) - 801,2 εκατ. € ενίσχυση για τη βιολογική γεωργία
 • (Μ10) - 472,2 εκατ. € ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα
 • (Μ06) - 438,1 εκατ. € ενίσχυση για την εγκατάσταση νέων γεωργών, την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εκκίνηση νέων μη γεωργικών δραστηριοτήτων
 • (Μ19) - 444 εκατ. € ενίσχυση για την Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, μέσω της προσέγγισης LEADER και των Τοπικών Εταιρικών σχέσεων Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα «Ομάδων Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ)

Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 : Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων / CLLD Community Led Local Development)

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ/CLLD), βασιζόμενη στην Προσέγγιση LEADER και διατηρώντας το βασικό στοιχείο της «εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης», δίνει τη δυνατότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων Πολυτομεακών τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Βασικό συστατικό της αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων,προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής, καθώς και της υλοποίησης Πολυταμειακών Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), και του Ταμείου για τη Θαλάσσια και την Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ (ΤΘΑΠ).

Η Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων μέσω της προσέγγισης LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000-150.000 κατοίκων.
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ)
 • Προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.
 • Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και έργων συνεργασίας.

Μπορεί δε να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.
 • Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. (ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους).
 • Αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων.
Μέσω του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 δίνεται η ευκαιρία στις ΟΤΔ να επιλέξουν και να εξειδικεύσουν τα μέτρα / δράσεις που θα περιλαμβάνει το Τοπικό Πρόγραμμα.

 

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.