ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται