ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε την πρόσκληση σε doc

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται