Διαδικασία Εγγραφών

Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Προηγούνται τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα,

των πολύτεκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με σωματική και πνευματική αναπηρία.

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού
  • Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ  ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού
  • Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ. 

ΚΔΑΠ - Ζωγραφική

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται