Σκοπός του Κέντρου

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η ενασχόληση των παιδιών

 για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ατομική και οργανωμένη δραστηριότητα, η καλλιέργεια και διεύρυνση των κλίσεων, των δεξιοτήτων, η δημιουργικότητα και η αυτοέκφραση τους και τέλος η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα κέντρα αυτά δύναται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

ΚΔΑΠ - Μαθήματα Πλεκτικής

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται