Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας, ανάπτυξης της καινοτομίας, αναβάθμισης της παραγωγικής βάσης και τόνωσης της επιχειρηματικότητας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το πρόγραμμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το οποίο ανέρχεται συνολικά στα 30.000.000 €. Το πλήρες περιεχόμενο του προγράμματος θα οριστικοποιηθεί στο τεύχος της προκήρυξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη των ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008.

Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της ανωτέρω περίπτωσης (Α).

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από €30.000,00 έως €250.000,00 € και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνεται από 40% έως 50%.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων:

- www.ypoian.gr

- www.ggb.gr

- www.antagonistikotita.gr

- www.espa.gr

- www.ependyseis.gr

- www.efepae.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://www.mindev.gov.gr/?p=2829

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.