Κοινή Αγροτική Πολιτική – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της ΚΓΠ που αποσκοπούν κυρίως στα εξής:

α) επεξήγηση, εφαρμογή και ανάπτυξη της ΚΓΠ,

β) προώθηση και καλύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου,

γ) ενημέρωση των γεωργών και όσων ζουν στις αγροτικές περιοχές,

δ) ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα κρίσιμα θέματα και τους στόχους της ΚΓΠ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα επί 2 τουλάχιστον χρόνια σε κράτος μέλος της ΕΕ, στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που δημοσιεύεται μία φορά το χρόνο (πριν από τις 31 Οκτωβρίου).

Νομική βάση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κονδύλιο 05 08 06 του προϋπολογισμού. Ο κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 2208/2002 της 12ης Δεκεμβρίου 2002, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό της Επιτροπής αριθ. 1820/2004 της 20ής Οκτωβρίου 2004 θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου.

Ο δημοσιονομικός κανονισμός (κανονισμός (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006).

Επιχορηγήσεις 2011

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση επιχορήγησης μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2010 για δράσεις ενημέρωσης οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαΐου 2011 και 30ής Απριλίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να μελετήσουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2010/C 231/05 όπου καθορίζονται τα μέτρα προτεραιότητας και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για το 2011.

Όλες οι αιτήσεις για το 2011 πρέπει να υποβληθούν με τα ειδικά έντυπα που παρέχονται για το σκοπό αυτό (για τηλεφόρτωση):

§ Αίτηση επιχορήγησης δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική.

§ Πίνακας δαπανών.

§ Πίνακας εσόδων.

§ Έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων (συμπληρώνεται με τα στοιχεία της χώρας στην οποία ανοίγεται ο τραπεζικός λογαριασμός).

§ Έντυπο με τα στοιχεία της νομικής οντότητας (Χρησιμοποιήστε το έντυπο που αντιστοιχεί στη χώρα σας).

Προβλεπόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για το οικονομικό έτος 2011 είναι η 30ή Απριλίου 2011. Παρακαλούνται οι αιτούντες να μην επικοινωνούν πριν από την ημερομηνία αυτή με την Επιτροπή, ούτε τηλεφωνικώς ούτε ταχυδρομικώς, για να ενημερωθούν σχετικά με την έκβαση της αίτησής τους. Για τις εγκριθείσες αιτήσεις θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων, η οποία θα ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η απόφαση της Επιτροπής για τη χορήγηση της συγκεκριμένης επιχορήγησης.

Σημείωση: Το υπόδειγμα της συμφωνίας έχει τροποποιηθεί. Σύμφωνα με μία από τις τροποποιήσεις, ο ΦΠΑ που καταβάλλουν οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν είναι πλέον επιλέξιμος, ακόμα κι αν οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ.

  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων: 5 Νοεμβρίου 2010.
  • Εφαρμογή μέτρων: μεταξύ 1ης Μαΐου 2011 και 30ής Απριλίου 2012.

Πληροφορίες & Επικοινωνία:

ü http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_el.htm

ü Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.