Διάθεση αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης σε ΑμεΑ

Διάθεση αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης σε ΑμεΑ

Περιγραφή:
Δωρεάν διάθεση σε ΑμεΑ εξοπλισμού αποκωδικοποίησης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, ο οποίος θα διαθέτει ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ικανά να εξυπηρετήσουν τους αναπήρους.
Ο εξοπλισμός θα έχει τη μορφή συσκευής που δύναται να τοποθετηθεί παράπλευρα στην οθόνη τηλεόρασης και η οποία θα ενσωματώνει ή/και θα συνοδεύεται από τον κατάλληλο διευκολυντή. Ο αποκωδικοποιητής θα παρεμβάλεται μεταξύ δικτύου και οθόνης. Ως αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού θεωρείται και η συσκευή τηλεχειριστηρίου που θα διαθέτει ανάλογα προς την κύρια συσκευή λειτουργικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την αναπηρία του θεατή.
Πρόγραμμα:
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αποδέκτες:
Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Η διάθεση των αποκωδικοποιητών αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006.
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Όροι και προϋποθέσεις:
Το έργο απευθύνεται σε ΑμεΑ με προβλήματα ακοής / κώφωση, προβλήματα όρασης / τύφλωση, κινητική αναπηρία άνω άκρων / τετραπληγία, λοιπές αναπηρίες (συνδυασμοί των ανωτέρω ή άλλες).
Διαδικασία
 1. Ο ενδιαφερόμενος - δικαιούχος καταθέτει αίτηση παραχώρησης του εξοπλισμού προς την ΕΣΑμεΑ μέσω του συλλογικού του οργάνου που είναι εγγεγραμμένος, επισυνάπτοντας τα πρόσφατα έγγραφα μέσω των οποίων πιστοποιείται η αναπηρία και το είδος της αναπηρίας του,
 2. Η ΕΣΑμεΑ επεξεργάζεται τις πληροφορίες επί των εγγράφων και βάση των κριτηρίων που έχουν διαμορφωθεί από κοινού με το ΙΚΠΑ και υποβάλλει κατάλογο δικαιούχων υποδεικνύοντας το είδος του εξοπλισμού που είναι πρόσφορος για την κατηγορία και το βαθμό αναπηρίας του δικαιούχου.
 3. Το ΙΚΠΑ ενημερώνει τη σχετική βάση δεδομένων, ελέγχει την μοναδικότητα του αιτήματος του ενδιαφερομένου και εκδίδει μοναδική βεβαίωση / εξουσιοδότηση που θα επιτρέπει στο δικαιούχο να παραλάβει (επί παρακαταθήκη) τον εξοπλισμό στον τόπο κατοικίας του. Το προαναφερθέν έγγραφο θα αναφέρει τον τύπο του εξοπλισμού που είναι κατάλληλος για το είδος αναπηρίας του δικαιούχου, όπως προσδιορίσθηκε από την ΕΣΑμεΑ
 4. Η προαναφερθείσα βεβαίωση, θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, επιτρέποντάς του να επισκεφθεί ο ίδιος ή εκπρόσωπός του, τον προμηθευτή της αρεσκείας του με στόχο να επιλέξει τον εξοπλισμό του αντίστοιχου τύπου
 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει ελεύθερο και εγκατεστημένο τον επιλεγέντα εξοπλισμό, στο χώρο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, τηρώντας τις οδηγίες του προαναφερθέντος εγγράφου του ΙΚΠΑ. Στο έγγραφο ο δικαιούχος θα βεβαιώνει οτι κατά την παράδοση, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση (τοποθέτηση), η ρύθμιση / παραμετροποίηση και η επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού σε πραγματικές συνθήκες και η παράδοση των εγγράφων / οδηγιών χρήσης και όρων εγγύησης, συντήρησης on-site
 6. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, o προμηθευτής θα προσκομίσει στο ΙΚΠΑ τα απαραίτητα βεβαιωτικά έγγραφα και τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα ΚΒΣ παραστατικά, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εξόφλησής του.
Η πρόοδος της διαδικασίας θα συμβαδίζει με τη δυνατότητα άμεσης χρήσης του εξοπλισμού και παραγωγής οφέλους για τους δικαιούχους. Συνεπώς, θα προηγηθούν οι ανάπηροι των οποίων ο τόπος κατοικίας / εγκατάστασης του εξοπλισμού εμπίπτει στις ζώνες που το αντίστοιχο τηλεοπτικό σήμα είναι ανιχνεύσιμο από τον εξοπλισμό. Για τις επιλεγμένες περιοχές, θα προηγηθούν οι ανάπηροι των οποίων το είδος και ο βαθμός αναπηρίας υποδηλώνουν ότι θα ωφεληθούν περισσότερο από το έργο με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν.
Τι χρηματοδοτείται:
Η προμήθεια και διάθεση αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης σε ΑμεΑ.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα ισχύσει για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες κατά την περίοδο εγγύησης:
 • Κάθε δικαιούχος δικαιούται ένα και μόνο πακέτο εξοπλισμού και υπηρεσιών που θα διαθέτει τα κατάλληλα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Σε περιπτώσεις που απαντάται συνδυασμός αναπηριών στον αυτό δικαιούχο, θα επιδιώκεται η επιλογή εξοπλισμού με τα βέλτιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά.
 • Ο εξοπλισμός παραχωρείται μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου (δικαιούχου) με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και των επικαιροποιήσεων που τυχόν θα εκπονηθούν στο μέλλον
 • Ο εξοπλισμός (αποκωδικοποιητές συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων και συνοδές συσκευές) θα ανήκει στην ιδιοκτησία του κύριου του έργου (ΙΚΠΑ) ο οποίος θα παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης του στους δικαιούχους
 • Το ΙΚΠΑ δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις που σχετίζονται με τη γεωγραφική κάλυψη και την ποιότητα του τηλεοπτικού σήματος που εισάγεται στον εξοπλισμό
 • Ο εξοπλισμός προορίζεται να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου με αναπηρία και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Συνεπώς είναι μη μεταβιβάσιμος και εγκαθίσταται στον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου
 • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τον παραχωρούμενο εξοπλισμό στην άρτια λειτουργική κατάσταση που τον παρέλαβαν και να τηρούν τους συμβατικούς όρους που διέπουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού και της εγγύησης καλής λειτουργίας του
 • Ο εξοπλισμός θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του (ΙΚΠΑ) όταν ο δικαιούχος αποφασίσει προς τούτο ή εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούσαν την παραχώρηση του εξοπλισμού
Είδος ενίσχυσης:
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 20.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
Πληροφορίες
Επωνυμία:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διεύθυνση:
Υπατίας 6 105 56 Αθήνα

Τηλέφωνο:
210 3211761, 210 3250524-9

Ιστοσελίδα:

Πρόσθετα στοιχεία:
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:

Περιγραφή έργου και προδιαγραφές:

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.