Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Πολυμελών Οικογενειών

Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) έτους 2006 "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ"

Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) έτους 2006 "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ"
Δράση:
4.1.
Περιγραφή:
Επιχορήγηση ανέργων ηλικίας 18 - 64 ετών, μέλη οικογενειών με τουλάχιστον 3 παιδιά (εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα ανήλικο) για να δημιουργήσουν δική τους μικρή επιχείρηση.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕΔ.
Πρόγραμμα:
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Αποδέκτες:
1.000 άνεργοι ηλικίας από 18 έως 64 ετών, μέλη οικογενειών με τουλάχιστον 3 παιδιά (εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα ανήλικο). Το 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες.
, μέλη οικογενειών με τουλάχιστον (εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα ανήλικο). Το των θέσεων θα καλυφθούν από
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
24/7/2006-...
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την άνω ημερομηνία μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Όροι και προϋποθέσεις:
Οι θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης,

Προτεραιότητες κατανομής των θέσεων του προγράμματος:
1. Τουλάχιστον το 65% των θέσεων θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:
- Άνεργους νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Άνεργους -ες ηλικίας 26-64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:
- Άνεργους νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Άνεργους -ες ηλικίας 26-64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη, σύμφωνα με την οποία, ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες.
Σε περίπτωση δημιουργίας εταιρικών επιχειρήσεων:
Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και 3 μέλη εταιρειών:
- Ομορρύθμων (Ο.Ε.),
- Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη της,
- ΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο,
- Αστικών, μη κερδοσκοπικών εταιρειών.
Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και πέντε μέλη Συνεταιρισμών.
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
 • Οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, μηχανικοί ΑΕΙ, ΤΕΙ (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.λ.π.) εφόσον δημιουργούν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εντασσόμενη στα ελευθέρια επαγγέλματα κατά κύρια ειδικότητα ή συναφή με την ειδικότητα τους.
 • Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
 • Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 • Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών,
 • Πλανόδιες επιχειρήσεις, εργολάβοι, υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών (ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, υδραυλικοί κλπ.).
 • Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
 • Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 • Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΝΕΕ με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη ΔΟΥ,
 • Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ.

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια:
 • Α) την προέγκριση, δηλαδή την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης» από τον ενδιαφερόμενο και
 • Β) την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου.
Α) Στάδιο προέγκρισης
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα, στο στάδιο της προέγκρισης είναι οι εξής:
 • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς του.
 • Να έχει ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης από εργασιακό σύμβουλο της Τοπικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ της περιοχής, να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο «έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης» και να έχει υπογραφεί από τον εργασιακό σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και τον ίδιο.
 • Να είναι μέλος οικογένειας με τουλάχιστον 3 παιδιά εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα να είναι ανήλικο.
 • Να έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και υποχρεωτικά από την 01.01.2006 και μετά.
 • Να έχει την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενής με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
 • Να υποβάλει εμπρόθεσμα τυποποιημένη «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνη δήλωση» στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης στη οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχής στο πρόγραμμα και θα περιγράφει το σχέδιο δημιουργίας της νέας επιχείρησης.
  Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης (ως τέτοιος νοείται κατ΄ αρχήν η έδρα της επιχείρησης).
 • Να υπάρχουν κενές θέσεις ανά Υπηρεσία του ΟΑΕΔ , στην αρμοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση.
Β) Στάδιο υπαγωγής στο πρόγραμμα
Το δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται με την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης», ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα και ελέγχονται τα παρακάτω:
 • Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
 • Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης .
 • Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
 • Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ0Υ.
 • Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται.
 • Ότι απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
 • Ότι η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θεωρημένο, από το οποίο θα προκύπτει η ιδιότητα του μέλους οικογένειας με τουλάχιστον τρία παιδιά, εκ των οποίο το ένα τουλάχιστον ανήλικο.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα
Τι χρηματοδοτείται:
Το κόστος έναρξης λειτουργίας της προσωπικής ή εταιρικής επιχείρησης (επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών).
Είδος ενίσχυσης:
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 12.000 ευρώ, από τα οποία ποσό ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 4.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 12.000.000,00 €
Για το έτος 2006: 8.000.000 €
Για το έτος 2007: 4.000.000 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
Πληροφορίες
Επωνυμία:
Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ - βλέπε συνημμένο αρχείο.

Ιστοσελίδα:

Πρόσθετα στοιχεία:
Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ:

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.