Κρατικές ενισχύσεις για την Ελλάδα

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημόσια χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στις ευρυζωνικές επικοινωνίες στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της συνθήκης ΕΚ για τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε πρωτοβουλία των Ελληνικών αρχών για την προώθηση της διάδοσης των ευρυζωνικών επικοινωνιών και την κάλυψη περιοχών της χώρας στις οποίες είναι σήμερα προβληματική για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις η πρόσβαση στα πλεονεκτήματα της ευρυζωνικής τεχνολογίας.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση η οποία ανέρχεται σε 210 εκατ. ευρώ, δεν πρόκειται να προκαλέσει αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και ότι, ως εκ τούτου, είναι συμβατή με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις (άρθρο 87).
Η Επίτροπος αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού κα. Neelie Kroes σχολίασε την απόφαση ως εξής: «Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να εγκρίνω τη διάθεση χρημάτων του δημοσίου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελλάδας. Πρόκειται για το πλέον φιλόδοξο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα επιτρέψει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καρπωθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η οικονομία της γνώσης. Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται απολύτως τόσο με την πολιτική της Επιτροπής για την προώθηση των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές όσο και με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις».
Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας αποτελείται από μεγάλο αριθμό αραιοκατοικημένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών, με αποτέλεσμα οι πάροχοι ευρυζωνικών δικτύων να εστιάζουν τις δραστηριότητές τους κυρίως στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Το σχέδιο αποβλέπει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που χωρίζει τις δύο αυτές πόλεις από το υπόλοιπο της χώρας και στηρίζεται σε δύο κύριους άξονες.
Ο πρώτος αφορά στην πλευρά της προσφοράς και περιλαμβάνει την χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης εκ μέρους παρόχων υπηρεσιών.
Ο δεύτερος προβλέπει τη χρηματοδότηση ειδικών δραστηριοτήτων τόνωσης της ζήτησης εκ μέρους τελικών χρηστών όπως η αγορά προσωπικών Η/Υ, modem και οιωνδήποτε άλλων συναφών προς το Διαδίκτυο υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευση).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε 210 εκατομμύρια ευρώ ενώ πρόκειται για το σημαντικότερο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει ποτέ αναλάβει κράτος μέλος.
Οι κανόνες της συνθήκης ΕΚ για τις κρατικές ενισχύσεις (Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) επιτρέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή ορισμένων οικονομικών περιοχών εφόσον δεν έχουν αρνητικά αποτελέσματα γενικότερα για τον ανταγωνισμό.
Το σχέδιο επιδιώκει έναν σαφή στόχο συνοχής και αναμένεται ότι θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Επιπλέον, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική πολιτική για τα ευρυζωνικά δίκτυα, η οποία συμφωνεί με τις κοινοτικές προτεραιότητες στον τομέα αυτόν, όπως περιγράφονται στην πρωτοβουλία i-2010 του Ιουνίου του 2005, που αφορά την πενταετή στρατηγική της ΕΕ για την ώθηση της ψηφιακής οικονομίας (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία i-2010, πατήστε εδώ), και ανταποκρίνεται στις προσπάθειες της Επιτροπής για την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (Πρωτοβουλία IP/06/340 :"Ευρεία ζώνη για όλους": Η Επιτροπή κινητοποιεί όλα τα πολιτικά όργανά της για να γεφυρώσει το ευρυζωνικό χάσμα).

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.