Τακτικό Ευρωβαρόμετρο για την Ελλάδα

Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο 65.2 διεξήχθη από την TNS Opinion & Social, μία κοινοπραξία των φορέων Taylor Nelson Sofres και EOS Gallup Europe, στο διάστημα μεταξύ της 27ης Μαρτίου και 1ης Μαίου 2006, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Σφυγμομέτρηση Γνώμης).
Η έρευνα διεξήχθη στα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δύο υπό ένταξη χώρες (Βουλγαρία και Ρουμανία) καθώς και σε δύο υποψήφιες για ένταξη χώρες (Κροατία και Τουρκία) και «στην περιοχή όχι υπό τον άμεσο έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τουρκοκυπριακή Κοινότητα)»

καλύπτοντας δειγματοληπτικά τον πληθυσμό των χωρών, ηλικίας 15 ετών και άνω. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπευτικά τυχαίο δείγμα, αναλογικό του μεγέθους του πληθυσμού και της πληθυσμιακής πυκνότητας της κάθε χώρας.
Όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της έρευνας, στο τυχαία επιλεγμένο δείγμα συμμετείχαν 1000 έλληνες πολίτες, από αντιπροσωπευτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, εκ των οποίων 992 (99%) δήλωσαν ελληνική εθνικότητα. Για τη λήψη των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα ερωτηματολόγια, ενώ η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες είχε τη μορφή της προσωπικής συνέντευξης.
Οι ερωτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές ενότητες :
- Την προσωπική κατάσταση και τις προσδοκίες των πολιτών
- Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα
- Το βαθμό εμπιστοσύνη στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς
- Το επίπεδο γνώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών και των θεσμών της
- Τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Την αποτίμηση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- Την εικόνα που έχουν οι Έλληνες πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Την υποστήριξη κοινών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Προσωπική κατάσταση και προσδοκίες
Για ακόμα μια φορά, όπως και σε προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρομέτρου, φαίνεται να υπάρχει η ίδια αντίφαση σε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του ελληνικού δείγματος, το οποίο αν και εκφράζει ικανοποίηση για την καθημερινή του ζωή, ταυτόχρονα δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση έχει μεταβληθεί αρνητικά κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε κάθε περίπτωση ο Έλληνας εμφανίζεται περισσότερο δυσαρεστημένος και απαισιόδοξος από ότι ο μέσος ευρωπαίος πολίτης.
Πιο αναλυτικά:
1. Οι Έλληνες στην πλειονότητά τους (56%) δηλώνουν «αρκετά ικανοποιημένοι» από την καθημερινή τους ζωή (EU25: 60%). Tο ελληνικό ποσοστό ικανοποίησης (67% - αθροιστικά: «πολύ ικανοποιημένοι, 11% + αρκετά ικανοποιημένοι, 56%») είναι από τα χαμηλότερα του συνολικού δείγματος, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (81% - αθροιστικά: «πολύ ικανοποιημένοι, 21% + αρκετά ικανοποιημένοι, 60%») να εμφανίζεται υψηλότερος κατά δεκατέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
2. Οι Έλληνες εμφανίζονται από τους πλέον δυσαρεστημένους ευρωπαίους πολίτες για τη σημερινή προσωπική τους κατάσταση, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό του συνολικού δείγματος. Συγκεκριμένα, 1 στους 2 έλληνες πολίτες (EL: 52% - EU25: 29%) δηλώνει ότι η κατάστασή του έχει χειροτερέψει κατά τα τελευταία πέντε έτη. Συγκριτικά με προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, παρατηρείται ότι το αρνητικό ποσοστό του ελληνικού δείγματος παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση. Ειδικότερα δε συγκρίνοντας το ποσοστό της παρούσας έρευνας με αυτό της αμέσως προηγούμενης, διαπιστώνεται η μεγαλύτερη αύξηση, κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, από 42% (ΕΒ64.2: Φθινόπωρο 2005) σε 52% (ΕΒ65.2: Άνοιξη 2006). Σε ερώτηση σχετικά με τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων για την προσωπική τους κατάσταση εντός της επόμενης πενταετίας, οι Έλληνες εκτιμούν ότι θα παραμείνει περίπου η ίδια (EL: 38% - EU25: 40%).
Ιδιαίτερα χαμηλές είναι και οι προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες
όσον αφορά στην οικονομική και την εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες προβλέπουν χειρότερες οικονομικές εξελίξεις (EL: 57% - EU25: 35% ) και επιδείνωση της εργασιακής κατάστασης (EL: 59% - EU25: 38% ) στην Ελλάδα.
Οι Έλληνες δεν είναι μόνο ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από την ελληνική οικονομία και την παρούσα κατάσταση της απασχόλησης και της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα, αλλά και απαισιόδοξοι για πιθανή βελτίωση τους στο άμεσο μέλλον, εντός της επόμενης πενταετίας.
Πιο αναλυτικά:
1. Τουλάχιστον 9 στους 10 Έλληνες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την παρούσα κατάσταση της απασχόλησης στην Ελλάδα (EL: 94%, από τα υψηλότερα του ευρωπαϊκού δείγματος - EU25: 74%) και χαρακτηρίζουν την παρούσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ως «κακή» (EL:89%, από τα υψηλότερα του συνολικού δείγματος - EU25: 56%). Αντίθετα, η πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης εμφανίζεται ικανοποιημένη από την ευρωπαϊκή οικονομία (EL: 64% - EU25: 53%).
2. Οι έλληνες πολίτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, εμφανίζονται να είναι οι πλέον δυσαρεστημένοι του συνολικού δείγματος, καθώς δηλώνουν επίσης ότι και η κατάσταση της κοινωνικής πρόνοιας (EL: 85% - EU25: 36%) αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος (EL: 78% - EU25: 40%) είναι σε χειρότερη μοίρα συγκρινόμενη με το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Ποσοστό 46% των ελλήνων ερωτηθέντων (EU25: 31%) προβλέπει επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμενη πενταετία.
4. Παρόλη τη γενικότερη απαισιοδοξία που εκφράζεται από την ελληνική κοινή γνώμη, οι έλληνες πολίτες δηλώνουν ευχαριστημένοι για την ποιότητα της ζωής τους (EL: 64% - EU25: 77%) και προσδοκούν βελτίωσή της κατά την επόμενη πενταετία (EL: 51% - EU25: 50%).

Σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα
Πρόβλημα μείζονος σημασίας συνιστά η ανεργία για 7 στους 10 έλληνες πολίτες (68%), καθώς την τοποθετούν αξιολογικά στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα (49%).
Προβληματισμός εκφράζεται από σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινής γνώμης για την οικονομική κατάσταση της χώρας (EL: 43% - EU25: 23%), καθώς και για την άνοδο των τιμών / πληθωρισμό (EL: 32% - EU25: 13%). Ανησυχία για την εγκληματικότητα εκδηλώνει το 17% των ελλήνων ερωτηθέντων(EU25: 24%), ενώ 1 στους 10 προβληματίζεται για το σύστημα υγείας (EL: 10% - EU25: 18%).

Βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Οι Έλληνες εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 63%
(EU25: 48%). Το ποσοστό είναι από τα υψηλότερα του συνολικού δείγματος της έρευνας μαζί με αυτά των Ούγγρων (70%) και των Ρουμάνων (68%).
Την Βουλή των Ελλήνων εμπιστεύεται το 56% της ελληνικής κοινής γνώμης, συγκεντρώνοντας από τα υψηλότερα ποσοστά του συνολικού δείγματος που εκφράζουν εμπιστοσύνη στη Βουλή της χώρας τους (ΕU25: 38%). Παρόλα αυτά, δυσπιστία εκφράζεται από σημαντική μερίδα του ελληνικού (EL: 44%) όπως και από την πλειοψηφία της ευρωπαϊκού δείγματος (ΕU25: 54%).
Την ελληνική δικαιοσύνη εμπιστεύεται ποσοστό 55% των ελλήνων πολιτών (ΕU25: 48%). Σημαντική μερίδα της ελληνικής (44%), όπως και της ευρωπαϊκής, κοινής γνώμης (47%) τείνει να μην εμπιστεύεται το θεσμό.
Ποσοστό 57% των ελλήνων πολιτών δεν εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, υψηλό είναι το ποσοστό των Ελλήνων που εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην εθνική κυβέρνηση (43%, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο) - (EU25: 59% και 35% αντίστοιχα).
Έντονη τάση δυσπιστίας της ελληνικής κοινής γνώμης καταγράφεται αναφορικά με τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είχε παρατηρηθεί και στις προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, σε ποσοστό 63%, περίπου διπλάσιο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕU25: 32%). Σημειώνεται ότι οι έλληνες πολίτες συγκεντρώνουν το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό του συνολικού δείγματος της έρευνας. Την εμπιστοσύνη του στο διεθνή θεσμό εκφράζει το 36% του ελληνικού δείγματος, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να τοποθετείται αρκετά υψηλότερα (54%), εκφράζοντας –σε αντίθεση με τους Έλληνες– εμπιστοσύνη στο διεθνή θεσμό.
3 στους 4 Έλληνες δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα (75%). Υψηλά ποσοστά δυσπιστίας καταγράφονται τόσο από τους έλληνες, όσο και από τους ευρωπαίους (72%), ερωτηθέντες που τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στο θεσμό των πολιτικών κομμάτων.

Επίπεδο γνώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών και των θεσμών της
Η αίσθηση γνώσης
που διατυπώνει η ελληνική κοινή γνώμη αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση δε χαρακτηρίζεται αρκετά ικανοποιητική, καθώς τοποθετείται σε ένα μέσο επίπεδο [EL: 4,3 – EU25: 4,5] της βαθμονομικής δεκαδικής κλίμακας (από 1 έως 10, με ανοδική φορά). Έτσι η ελληνική κοινή γνώμη (21%) τοποθετεί πλειοψηφικά το επίπεδο γνώσης της στην πέμπτη βαθμίδα της δεκαδικής κλίμακας, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 22%. Σημειώνεται ότι το 75% των ελλήνων καθώς και το 69% των ευρωπαίων ερωτηθέντων κυμαίνεται από την πρώτη έως και την πέμπτη βαθμίδα της δεκαδικής κλίμακας. Είναι προφανές ότι οι ερωτηθέντες δεν αισθάνονται ότι γνωρίζουν πολλά γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τους θεσμούς της.
Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες σε σχετικό κουίζ, το επίπεδο γνώσεων των ελλήνων πολιτών αξιολογείται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης απαντά σωστά σε δύο από τα τρία ερωτήματα που ετέθησαν στην έρευνα και αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος σωστών απαντήσεων για το ελληνικό δείγμα είναι 57%, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα (45%).

Οι έλληνες πολίτες γνωρίζουν ότι:
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρυνθεί και δεν αποτελείται πλέον από 15 κράτη-μέλη (63%, από τα υψηλότερα ποσοστά του συνολικού δείγματος), ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα (50%).
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL: 81% - EU25: 52%). Το ελληνικό ποσοστό είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά από αυτό των πολιτών της Μάλτας (82%).

Οι έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν ότι:
οι συνολικές διοικητικές δαπάνες (υποδομή – έξοδα προσωπικού) δεν ξεπερνούν το 6% του κοινοτικού προϋπολογισμού, καθώς εκτιμούν ότι απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (EL: 52% - EU25: 41%). Σημειώνεται ότι 1 στους 5 έλληνες, όπως και 1 στους 4 ευρωπαίους, πολίτες αδυνατεί να τοποθετηθεί σχετικά («δεν γνωρίζω»: EL: 20% - EU25: 25%).

Πηγές πληροφόρησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πλειοψηφία των Ελλήνων (EL: 83%- EU25: 70%) χρησιμοποιεί την τηλεόραση προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τους θεσμούς της.
Σημαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινής γνώμης (37%) καταφεύγει στις συζητήσεις με πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU25: 22%).
Οι καθημερινές εφημερίδες, με ποσοστό προτίμησης 21% (EU25: 41%)αποτελούν την τρίτη σημαντική πηγή πληροφόρησης των ελλήνων ερωτηθέντων.
1 στους 5 Έλληνες ερωτηθέντες (18%) αξιοποιεί το ραδιόφωνο ως μέσο πληροφόρησης για θέματα που αφορούν στην Ε.Ε. (EU25: 31%). Οι έλληνες πολίτες συγκεντρώνουν από τα χαμηλότερα ποσοστά, μετά από αυτό των πολιτών της Τουρκίας (12%) και της Πορτογαλίας (17%).
Το Διαδίκτυο εμφανίζεται με χαμηλά ποσοστά προτίμησης μεταξύ των πηγών πληροφόρησης για ευρωπαϊκά θέματα, καθώς φαίνεται να αξιοποιείται μόνο από το 5% των ερωτηθέντων ελλήνων. Σημειώνεται ότι οι Έλληνες πολίτες συγκεντρώνουν το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (EU25: 23%).

Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λαμβάνοντας υπόψη και τις προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου που έθεταν το ίδιο ερώτημα, παρατηρείται ότι η πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης συνεχίζει να έχει θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EL: 53% - EU25: 50%) και συνεπώς οι Έλληνες πολίτες διακρίνουν τις θετικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να παραλείπουν την επισήμανση εκείνων που θεωρούν (σύμφωνα με τη γνώμη τους) ως αρνητικές συνέπειες.
• Για 6 στους 10 Έλληνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει την ελευθερία να ταξιδεύεις, να σπουδάζεις και να δουλεύεις οπουδήποτε στα κράτη-μέλη της (EL: 60% - EU25: 50%).
• Για το 56% (EB64.2: 38%) των Ελλήνων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει το Ευρώ (EU25: 39%), ενώ από το 45% της ελληνικής κοινής γνώμης η Ευρωπαϊκή Ένωση ερμηνεύεται ως διασφάλιση της ειρήνης (EU25: 33%).
• Ωστόσο, αρκετοί είναι οι Έλληνες (35%) και λιγότεροι οι ευρωπαίοι πολίτες (18%) που αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έννοια, κατά συνέπεια και την ευθύνη, της ανεργίας.

Αποτίμηση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης (53%) θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά θετική πράξη (EU25: 55%).
Οι Έλληνες εμφανίζονται να είναι από τους πλέον ικανοποιημένους ευρωπαίους πολίτες αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 7 στους 10 (72%) πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΒ64.2: 67%), ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος (EU25) διαμορφώνεται στο 54%, δηλαδή 18 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα.
Οι Έλληνες μπορεί να διακρίνουν τις θετικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης να θεωρούν ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά θετική πράξη, παρόλα αυτά συνεχίζουν να αισθάνονται συνδεδεμένοι με τη χώρα τους, κι όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποστήριξη κοινών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Η έρευνα φαίνεται να καταγράφει αλλαγή κλίματος σε σχέση με το ευρώ, καθώς 1 στους 2 έλληνες πολίτες (51%) τάσσεται υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, με ένα μοναδικό νόμισμα, όταν στις δύο αμέσως προηγούμενες έρευνες που έθεταν το ίδιο ερώτημα είχε παρατηρηθεί η απογοήτευση των Ελλήνων ερωτηθέντων από τη χρήση του ευρώ (ΕΒ63.4: 49% & ΕΒ64.2: 46%), με την πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης να τάσσεται κατά.
- Υπέρ μίας Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται το 82% των Ελλήνων ερωτηθέντων, όπως και το 75% της Ευρώπης των 25.
- Η πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης φαίνεται να ενθαρρύνει, σε ποσοστό 77%, την ανάπτυξη μίας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής των κρατών-μελών της Ε.Ε. έναντι άλλων χωρών, ενώ αντίθετο σε αυτή την εξέλιξη είναι το 22% των ερωτηθέντων. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινής γνώμης διαμορφώνονται σε 67% και 21%.

Το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6 στους 10 Έλληνες πολίτες εκφράζουν την αναγκαιότητα απόκτησης ενός Συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EL: 62% - EU25: 61%), εκτιμώντας ότι η υιοθέτηση της Συνθήκης που καθιερώνει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη θα βοηθήσει ώστε η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί πιο δημοκρατική (EL: 65% - EU25: 62%), πιο αποτελεσματική (EL: 65% - EU25: 62%), καθώς και πιο διαφανής (EL: 59% - EU25: 56%). Επίσης πιστεύουν ότι εάν όλα τα κράτη-μέλη υιοθετήσουν τη Συνθήκη που καθιερώνει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ισχυρότερη στον κόσμο (EL: 70% - EU25: 68%), περισσότερο ανταγωνιστική στον οικονομικό τομέα (EL: 69% - EU25: 62%), καθώς και ότι θα την ευαισθητοποιήσει να «σκέφτεται» πιο κοινωνικά (EL: 61% - EU25: 54%).
Η πλειοψηφία τόσο της ελληνικής κοινής γνώμης (EL: 57% - EU25: 47%) πιστεύει ότι πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, εφόσον δύο κράτη-μέλη –Γαλλία και Ολλανδία– τάχθηκαν με την ψήφο τους κατά του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Το πλήρες κείμενο των αποτελεσμάτων της έρευνας του νέου Ευρωβαρόμετρου 65.2, μπορείτε να αναζητήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://ec.europa.eu/hellas/../EB65_GRReport_VALIDATED_rr_1.zip

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.